Gebruikersvoorwaarden

Deze website wordt aan u beschikbaar gesteld door Tempo-Team Group bv, mede namens haar dochtermaatschappijen (hierna: 'Select AV'). Bekijk hier voor een overzicht van de relevante Tempo-Team ondernemingen. Select AV Personeel bv is statutair gevestigd te Hilversum en houdt kantoor te Hilversum aan de het Mediapark, Koos Postemalaan 6. Select AV Personeel bv is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 31036350.

Door gebruik te maken van de website gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze Gebruikersvoorwaarden. Select AV behoudt zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Bij gebruik van de website zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing.

Nederlands recht is van toepassing op de toegang tot, het gebruik en de werking van onze website, de Gebruikersvoorwaarden (algemeen deel en specifieke voorwaarden T-Point), onze dienstverlening en alle geschillen die daarop betrekking (kunnen) hebben. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website, daaronder begrepen de (verzameling van) teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, merken, databestanden, software en alle overige werken waar u via de website toegang toe krijgt, komen uitsluitend toe aan Select AV of haar licentiegevers. Select AV verstrekt u een tijdelijk, persoonlijk, niet overdraagbaar en niet exclusief recht om de website met inachtneming van de wet en de Gebruikersvoorwaarden te gebruiken. Het is verboden om de informatie die Select AV via de website beschikbaar stelt, zoals vacatures, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Select AV, al dan niet gebundeld met eigen diensten te herverkopen, aan derden op andere basis aan te bieden of ten behoeve van derden te gebruiken.

Aan de inhoud en samenstelling van deze website wordt veel aandacht besteed. Niettemin kan Select AV er niet voor instaan dat de informatie op de website altijd juist en volledig is. Evenmin kan Select AV instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van de website. Select AV sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet op grove schuld van Select AV.

Select AV is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt Select AV zich het recht voor om op de website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Select AV is niet verantwoordelijk voor de werking en inhoud van deze websites.

Select AV gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u in ons Privacy statement.

Het is niet toegestaan om deze website te gebruiken op een manier die Select AV, de overige gebruikers van de website of andere derden zou kunnen hinderen en/of anderszins het goede functioneren van de website, en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.
Onverminderd haar overige rechten behoudt Select AV zich het recht voor om u zonder vooraankondiging (voortaan) de verdere toegang tot (het besloten gedeelte van) de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen, indien u zich niet aan de Gebruikersvoorwaarden houdt of anderszins onrechtmatig handelt jegens Select AV of derden.

Deze website bevat een besloten gedeelte (hierna: ‘T-Point’), dat alleen bestemd is voor personen die rechtmatig beschikken over de inloggegevens, benodigd om gebruik te maken van (een onderdeel van) het besloten gedeelte. Het is andere gebruikers verboden zich onrechtmatig toegang te verschaffen tot (een onderdeel van) dit besloten gedeelte, door bijvoorbeeld een valse naam te gebruiken en/of beveiligingsmaatregelen te omzeilen.

Het aanmaken van een account is zowel voor jou als voor Select AV geheel vrijblijvend. Het verplicht jou niet om werk te accepteren en het verplicht Select AV niet om jou werk aan te bieden. Heb je gesolliciteerd of een account aangemaakt, dan gaan we er wel van uit dat je op zoek bent naar of geïnteresseerd bent in (ander) werk en dat we dus - mondeling, schriftelijk en/of digitaal - contact met je op mogen nemen in verband met (mogelijk) werk en alles wat daarmee verband houdt, zoals het updaten/aanvullen van je profiel. Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is jouw profiel zichtbaar voor - en kan je benaderd worden door - alle onderdelen (dochtermaatschappijen) van Tempo-team Group bv.